+ 385 (0)91 2849 155 info@karakatravel.hr

Podnošenje prigovora (HR)

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Stranka ima pravo na pruženu uslugu podnijeti pisani prigovor bilo u prostorijama agencije Karaka Travel Dubrovnik d.o.o. ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte i to u roku od 8 dana od datuma korištenja usluge. Karaka Travel Dubrovnik d.o.o. je dužan na prigovor odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od zaprimljenog prigovora. Karaka Travel Dubrovnik d.o.o. dužan je voditi i čuvati pismenu evidenciju prigovora stranaka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora pritužiti prvo na licu mjesta davatelju usluga (hotel, apartman i slično, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a putnik se nije pritužio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se putnik slaže s tom uslugom i time je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge, odnosno isplate štete. Karaka Travel Dubrovnik neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koje je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem elektronske pošte na mail: info@karakatravel.hr ili na adresu: Karaka Travel Dubrovnik  – Masarykov put 1, 20000 Dubrovnik, odnosno osobno dolaskom u poslovnicu te uručenjem pismene reklamacije djelatniku agencije Karaka Travel Dubrovnik. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Karaka Travel Dubrovnik takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Karaka Travel Dubrovnik je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Putnik i Karaka Travel Dubrovnik će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda Dubrovniku. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred notificiranim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Submission of complaints (ENG)

SUBMISSION OF COMPLAINTS

The party has the right to submit a written complaint either in the premises of the Karaka Travel Dubrovnik Ltd. or by mail, fax or electronic mail within 8 days of the date of use of the service. Karaka Travel Dubrovnik Ltd. is obliged to respond to the complaint within 15 days of receipt of the objection. Karaka Travel Dubrovnik Ltd. shall keep and maintain a written record of the complaint of the parties at least one year from the date of receipt of the complaint. Irregularities and complaints have to be presented by the traveler firstly to the on-site service provider (hotel, apartment, the tour leader, the representative of the travel organizer or the direct services contractor). In the event that the complaint can be resolved on the spot, and the passenger has not complained about the irregularities on-site, it is understood that the traveler agrees with the service and thus lost the right to later invest complaint with a request for reduction of the price or the payment of damages . Karaka Travel Dubrovnik will not consider the complaint if the traveler has not provided a copy of the written complaint filed on the spot. If there is no improvement after the objection, the passenger must ask for a confirmation that the service was not provided or not provided as agreed. The customer must submit a written complaint. The traveler is obliged to make a written complaint within 8 days after the end of the trip by e-mail to: info@karakatravel.hr or to the postal address: Karaka Travel Dubrovnik – Masarykov put 1, 20000 Dubrovnik, or personally at the branch office by handing in the written complaint to the employee of Karaka Travel Dubrovnik. If a traveler submits a written complaint after this deadline, Karaka Travel Dubrovnik is not obligated to take such notice. Karaka Travel Dubrovnik is obliged to make a written decision on the complaint within 14 days upon receipt of the complaint and may postpone the lodging of the complaint resolution for additional 14 days in order to collect the relevant information. Until the decision is taken, and no later than 14 or 28 days after the complaint has been made, the traveler irrevocably waives the mediation of any other person, arbitration of UHPA or other institutions, as well as providing information to the media. Likewise, during this time the passenger waives the right to take the matter to the court. The highest amount of compensation for the complaint can reach the amount of the advertised part of the service, and can not include the services already used, nor the total amount of the arrangement. Passenger and Karaka Travel Dubrovnik will seek to settle disputes by agreement, otherwise the jurisdiction of the court in Dubrovnik is contracted. Relevant law will be Croatian law. According to the Tourism Services Act, a traveler may submit a proposal for solving a dispute before a notified body for alternative dispute resolution in accordance with the law governing alternative dispute resolution.